Csapó Tamás Gáborral 2006 tavaszán ismerkedtem meg, amikor az akkor még 5 éves mérnök informatikus képzés keretében a teljes évfolyam számára tartottuk a Beszédinformációs rendszerek tárgyat. Jeles eredménnyel vizsgázott és megkeresett azzal, hogy érdekli a téma és szívesen foglalkozna vele. Ősszel már TDK dolgozatot adott elő a prozódiai változatosság gépi megvalósításának témakörében, amivel I. díjat nyert és amivel a 2007-es informatikai OTDK-n I. helyezett lett. 2008-ban Fék Márkkal közösen voltunk sikeresen megvédett diplomaterve konzulensei. A kihívás azóta sem megoldott, napjainkban is kutatás tárgya. 2008 őszén kezdte meg PhD hallgatóként tanulmányait a BME TMIT-en.

Közben bekapcsolódott az oktatásba és az alapkutatástól az alkalmazásokig terjedő projektjeinkbe is. Hamarosan csapatunk oszlopos tagjává vált. 2014-ben Fulbright ösztöndíjasként egy fél évet töltött családjával az Indiana egyetemen, ahol motivációt kapott az artikuláció ultrahangos vizsgálatára. Hazatérve megvédte PhD disszertációját, majd egyik kezdeményezője volt az ELTE-n a BME közreműködésével, Markó Alexandra vezetésével megvalósuló Lingvális Artikuláció Kutatócsoportnak (MTA-Lendület 2016-21). 2017-ben nyerte el első OTKA pályázatát Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás témakörben (2017-22). 2022-ben újabb OTKA támogatást nyert el Az artikuláció és az agyi jelek elemzése beszéd alapú agy-gép interfészhez témában (2022-26). Szoros kapcsolatot épített ki az SZTE munkatársaival is. Meghatározó szerepet játszott hazai (pl. Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor és Infokommunikációs Nemzeti Labor) és nemzetközi (pl. H2020, AAL, Horizon Europe) pályázataink elnyerésében és megvalósításában. Kreatív módon működött közre ipari alkalmazásaink kidolgozásában is. 39 éves korára közel 180 publikáció fűződik a nevéhez, melyekre több, mint 320 független hivatkozás érkezett. T(últ)eljesítette az MTA doktori fokozatnak a Műszaki Tudományok Osztályán előírt publikációs követelményeit. Karácsonykor még arra biztattam, hogy kezdje el előkészíteni a habilitációs és az MTA doktori dolgozatát.

Tamás a hallgatók felé is nyitottan, támogatólag közeledett. Közösen konzultáltuk Mohammed Al-Radhi-t, a BME VIK egyik első Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, PHD fokozatot szerző hallgatóját, aki mára megbecsült munkatársunkká vált. Tamás 2024-ben három PHD hallgató témavezetője volt.

Tamás nemcsak tudós informatikusként, de közösség és kapcsolati hálózat építőként is kiváló ember volt. Nyitott, nyugodt és barátságos természete, mélyen istenhívő gondolkodása megkönnyítette a kapcsolódást hozzá. Örömmel vettünk részt 2010-ben esküvőjükön, majd érdeklődéssel követtük a család gyarapodását a négy gyermekkel. A COVID ideje alatt családjával vidéken kezdett új életet. Jó volt hallani lelkes beszámolóit a ház felújításáról. 2023 nyarán pedig Moonshine néven kisebb nemzetközi konferenciát szervezett a falujába. Részt vett az 2023. szeptemberében indult ENFIELD kiválósági hálózat munkájában is. 2024.január 25-én még egy kiváló kutatási tervet juttatott el hozzám.

Derült égből villámcsapásként ért a hír, hogy 2024. január 31-én véget ért földi útja és a mennyei hazába költözött. Sem a közelebbi, sem a távolabbi munkatársainknak nem volt tudomása arról, hogy milyen lelki terheket hordoz Tamás. Örök titok marad, hogy mi vezetett idáig. Tanulságként velünk marad, hogy igyekezzünk figyelni egymásra, támogatni a körülöttünk levőket. Felesége és gyermekei számíthatnak szolidaritásunkra és támogatásunkra.


2024. 02. 11.

A BME TMIT és a Smartlabs nevében Németh Géza laborvezető


I met Tamás Gábor Csapó in the spring of 2006, when we taught the course Speech Information Systems to the whole class of the then 5-year computer engineering course. He passed with distinction and contacted me saying that he was interested in the subject and would like to work on it. In the autumn, he presented a TDK (student research) paper on the machine implementation of prosodic variation, which won him 1st prize at BME VIK and 1st place at the 2007 OTDK (nationwide student conference) in Computer Science. In 2008, me and Mark Fék were the advisors of his successfully defended MSc thesis. The challenge has not been solved since then and is still a subject of research. In autumn 2008 he started his PhD studies at BME TMIT.

In the meantime, he has also been involved in teaching and our projects ranging from basic research to applications. In 2014, he spent six months at Indiana University as a Fulbright scholar with his family, where he was motivated to study articulation using ultrasound. After returning home, he defended his PhD thesis and was one of the initiators of the Lingual Articulation Research Group at ELTE, led by Alexandra Markó, in collaboration with BME (MTA-Lendület 2016-21). In 2017, he won his first OTKA (Hungarian National Science Program) grant on Articulatory Movement-based Speech Generation (2017-22). In 2022, he won another OTKA grant on Articulation and Brain Signal Analysis for Speech-based Brain-machine Interface (2022-26). He has also built close relationships with colleagues at Szeged University. He has played a key role in winning and implementing our national (e.g. National Lab for Artificial Intelligence and National Lab for Infocommunications) and international (e.g. H2020, AAL, Horizon Europe) proposals. He has also contributed creatively to the development of our industrial applications. By the age of 39, he has published nearly 180 papers, with more than 320 independent citations. He has fulfilled the publication requirements for the degree Doctor of the Hungarian Academy of Sciences (MTA). Around Christmas, I encouraged him to start preparing his habilitation and MTA doctoral thesis.

Tamás was also open and supportive towards the students. Together we consulted Mohammed Al-Radhi, one of the first Stipendium Hungaricum scholarship holders at BME VIK, who has since become a valued colleague. Tamás was the supervisor of three PhD students in 2024.

Tamás was not only a great computer scientist, but also a great community and network builder. His open, relaxed and friendly nature and his deep faith in God made it easy to connect with him. We were honoured to attend their wedding in 2010 and followed with interest the growth of their family with four children. During COVID, he and his family started a new life in the countryside. It was good to hear his enthusiastic reports about the renovation of the house. In the summer of 2023, he organised a small international conference called Moonshine in his village. He was also involved in the ENFIELD Network of Excellence, which was launched in September 2023. On 25 January 2024, he still sent me an excellent research project plan.


2024. 02. 11.

Géza Németh BME TMIT Smartlabs